В таблицата на азбуката в колона "произношение" е показано като кой български звук се произнасят съответните букви. С звездичка и забележка под съответните букви са посочени някои особености в произношението, когато то се различава от това на съответния български звук.

букви произношение наименование примери
A a а а adreso
B b б бо bileto
C c ц цо celo
Ĉ ĉ ч чо ĉeko
D d д до dialogo
E e е е ekrano
F f ф фо fakto
G g г го granito
Ĝ ĝ дж джо ĝino
* слято, като един звук
H h х (х)о himno
* леко, като при дихание
Ĥ ĥ х хо ĥameleono
* като българско "х"
I i и и intereso
J j й йо jodo
Ĵ ĵ ж жо ĵurnalisto
K k к ко kalendaro
L l л ло leopardo
* винаги меко - като пред "е", "и"
la = не "ла", но не и "ля"
M m м мо modelo
N n н но nektaro
O o о о optimisto
P p п по pasporto
R r р ро refreno
S s с со sekreto
Ŝ ŝ ш шо ŝablono
T t т то testo
U u у у uragano
Ŭ ŭ у уо aŭgusto, Eŭropo
* кратко у, в съчетания "aŭ" (ау) и "eŭ" (еу)
V v в во vulkano
Z z з зо zodiako

Урок 1 (Unua leciono)