НОВИ ДУМИ (NOVAJ VORTOJ)

amikoприятел
ĉambroстая
ĉuдали, ли
de1. на (за притежание); 2. от (в разл. значения); 3. по (учебник по ...)
enв (предлог)
estiсъм
ĝiто
hoteloхотел
iliте
instruiпреподавам
jesда
kajи
kioкакво, що
kiuкой
laboroработа
lerniуча
lernantoученик
liтой
libroкнига
lingvoезик
miаз
neне
niние
nomoиме
nunсега
paperoхартия
patroбаща
respondiотговарям
seĝoстол
sidiседя
skribiпиша
surвърху, на
ŝiтя
tabloмаса
viти, вие

GRAMATIKO

Ударение (akcento): пада винаги на предпоследната сричка: aparAto, doktOro. J и Ŭ не образуват срички: pAŭzo, а не paŬzo; telefOnoj, а не telefonOj.

Части на речта: различават се по окончанията:

 • -o - за съществителни имена: klubo=клуб; amiko=приятел. В Есперанто съществителните имена нямат граматически род!
 • -a - за прилагателни имена: nova=нов (нова, ново); amika=приятелски (приятелска, приятелско). В Есперанто прилагателните имена нямат граматически род!
 • -e - за наречия: bone=добре; amike=приятелски (по приятелски начин)
 • -i - за инфинитив на глагола: sidi=седя. Инфинитивът приблизително отговаря на българските глаголни конструкции с "да...", например: Mi volas skribi=аз искам да пиша.

Множествено число (pluralo): при съществителните и прилагателните имена се образува с окончание -j: novaj amikoj=нови приятели.

Определителен член (artikolo) = la за единствено и множествено число: la bona amiko, la bonaj amikoj. Употребява се за вече познати (споменавани) лица и предмети, поставя се пред думата, към която се отнася.

Местоимения (pronomoj)

Лични Притежателни
Единствено число 1 mi аз mia мой, моя мое
2 vi ти via твой, твоя, твое
3 li той lia негов, негова, негово
ŝi тя ŝia неин, нейна, нейно
ĝi то ĝia негов, негова, негово
Множествено число 1 ni ние nia наш, наша, наше
2 vi вие via ваш, ваша, ваше
3 ili те ilia техен, тяхна, тяхно

Местоимението ĝi се използва за предмети и деца, а също и за животни. Местоименията li и ŝi се използват за хора и по-рядко за животни, ако се набляга на пола им (напр. за герои в приказки и т.н.).

Притежателните местоимения се образуват от личните с окончание "-a". За множествено число се добавя окончанието "-j": miaj, viaj, liaj, ŝiaj, ĝiaj, niaj, viaj, iliaj (мои, твои, негови, нейни, наши, ваши, техни).

-as = окончание на глаголите за всички лица и числа: Mi estas sportisto=Аз съм спортист; Ili laboras=Те работят.

estas = форма за сегашно време на глагола "esti" (съм). Еstas съответства и на българския глагол "има" в изречения като: Sur la tablo estas libro=На масата има книга.

Ĉu = "дали", "ли". С тази частица,поставена на първа позиция в изречението, се образуват въпросителни изречения: Ĉu la libro estas interesa?=Дали книгата е интересна?=Книгата интересна ли е?; Ĉu via ĉambro estas granda?=Дали стаята ти е голяма?=Стаята ти голяма ли е? Ĉu се използва само ако в изречението няма друга въпросителна дума (напр. кой, какво, какъв, как, защо и т.н.)

Jes/Ne = да/не. Jes, la libro estas interesa; Ne, la ĉambro ne estas granda.

-ist- = наставка за обозначаване на професия(instruisto=учител), занимание (sportisto), привърженици на школа, учение обществено движение (esperantisto).

-in- = наставка съществителни имена от женски пол: amiko/amikino (приятел/приятелка; patro/patrino (баща/майка); ino=жена, самка; ina=женски.

Въпросителни местоимения (demandaj pronomoj)

 • kiu = 1. кой, коя, кое: Kiu vi estas?=Кой си ти?, Кой сте вие; 2. кой (коя, кое)...: Kiu libro estas via?=Коя книга е ваша?;
 • kio = 1. какво,що: Kio estas tio?=Какво е това?; 2. какъв по професия, по занимание: Kio vi estas?=Какъв си?, Какво работиш?
 • kia = какъв (когато се пита за качества): Kia estas la libro? Ĝi estas nova.=Каква е книгата? Тя е нова.
 • kie = къде: Kie estas la libro?=Къде е книгата?

AMIKO MARKO

Marko estas mia amiko. Li estas lernanto kaj sportisto. Li nun sidas en ĉambro kaj lernas. Sur tablo estas paperoj kaj libroj. Ĝi estas skribotablo. La libroj sur la tablo estas lernolibroj.

La patro kaj la patrino de mia amiko ne estas en la ĉambro. Ili nun laboras. Lia patro estas laboristo, li laboras en hotelo. La patrino instruas. Ŝi estas instruistino.

EKZERCOJ

A. TRADUKU KAJ RESPONDU! (ПРЕВЕДЕТЕ И ОТГОВОРЕТЕ)

 1. Коя е приятелката ти?
 2. Дали твоята приятелка Ана сега пише в стаята?
 3. Приятелят на баща ти работи ли сега в хотел?
 4. Какво има на бюрото в нашата стая?
 5. На твоята маса има ли учебник по Есперанто?

B. KOMPLETIGU LA FRAZOJN! (ДОПЪЛНЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯТА)

 1. En la ĉambro estas _____.
 2. _____ sidas sur seĝo.
 3. Instruisto ________. Laboristo _______. Lernanto ______.
 4. Marko kaj Ivo estas lernant__ kaj sportist__.
 5. La patro __ Marko estas instruisto.
 6. La seĝo estas en __ ĉambro.
 7. La libro estas li_.
 8. Mia nomo est__ __________.

C. TRADUKU! (ПРЕВЕДЕТЕ)

amikino; labortablo; esperantistino; enskribi; instruisto; hotelĉambro; lingvisto; skribotablo; lernoĉambro

Отговори