НОВИ ДУМИ (NOVAJ VORTOJ)

aŭdiчувам
ĉeпри
deviтрябва (да...)
elиз, от
faliпадам
fariĝiставам някакъв
fermiзатварям
fotoснимка
interмежду
kapoглава
kiamкога; когато
kienнакъде; накъдето
kiomколко; колкото
koleriсърдя се
lastaпоследен
lecionoурок
leteroписмо
manoръка
metiслагам
montriпоказвам
oniбезлично местоимение
pardoniпрощавам, извинявам
piedoкрак (стъпало)
plu(по)вече, по-нататък
pordoврата
preniвземам
riceviполучавам
siaсвой
solaсам
stariстоя
trankvilaспокоен
tieтук
veraистински

unuедин, една, едно
duдве
triтри
kvarчетири
kvinпет
sesшест
sepседем
okосем
naŭдевет
dekдесет
centсто
milхиляда
milionoмилион

GRAMATIKO

si = себе си - това е възвратното местоимение, което в Есперанто се употребява само в 3 лице единствено и множествено число:

Mi lavas min. Ni lavas nin.
Vi lavas vin. Vi lavas vin.
Li (ŝi, ĝi) lavas sin. Ili lavas sin.

Няма пълно съответствие между възвратните глаголи в българския език и Есперанто, например: ĝoji (радвам се), miri (учудвам се), plendi (оплаквам се), imagi (представям си), honti (срамувам се) и т.н. в Есперанто не са възвратни!

sia = свой (възвратно притежателно местоимение). Употребява се само в трето лице:

 • Li (ŝi, ĝi) iris kun sia amiko en teatron. Обаче: Mi iris kun mia amiko en teatron; Vi iris kun via amiko en teatron.
 • Ili ŝatas siajn amikojn. Обаче: Ni ŝatas niajn amikojn; Vi ŝatas viajn amikojn.

-em- = наставка, която изразява склонност към нещо: parolema=приказлив, laborema=работлив.

re- = представка, означаваща повтарящо се действие или действие в обратна посока: revidi=виждам отново; reveni=връщам се; redoni=връщам, давам обратно.

oni = безлично местоимение, което няма аналог в българския език. Употребява се, когато извършителят на действието е неизвестнен или не е важен: Oni parolas, ke li venis=Говорят (говори се), че той е дошъл.

devi = трябва; voli = искам; povi = мога. Тези глаголи изискват друг глагол в инфинитив: Mi devas veni=Аз трябва да дойда; Li volis paroli=Той искаше да говори; Mi povas kanti=Аз мога да пея.

Числителни имена (numeraloj):

 1. Числителните бройни имена (bazaj numeraloj) в Есперанто са: 0 - nulo, 1 - unu, 2 - du, 3 - tri, 4 - kvar, 5 - kvin, 6 - ses, 7 - sep, 8 - ok, 9 - naŭ, 10 - dek, 11 - dekunu, 12 - dekdu ... 20 - dudek ... 29 - dudek naŭ, 30 - tridek ... 100 - cent ... 137 - cent tridek sep ... 200 - ducent ... 1000 - mil ... 1991 - mil naŭcent naŭdek unu ... 7469 - sep mil kvarcent sesdek naŭ ... 1 000 000 - miliono ... 2 347 285 - du milionoj tricent kvardek sep mil ducent okdek kvin.

  Примери: 8+3=11 (ok plus tri estas dekunu); 9-7=2 (naŭ minus sep estas du).

  По принцип числителните имена не се скланят: Mi havas tri librojn. Изключение правят ония от тях, които имат формата на съществителни имена: La librejo havas milionojn da libroj.

  Частицата "da" свързва числителни с форма на съществителни имена като "miliono", някои количествени наречия като "multe" и въпроса "kiom?" (колко) със следващото ги съществително име. "da" не се превежда на български. Съществителните имена след нея стоят в именителен падеж. Примери: Kiom da libroj vi havas?; Mi havas multe da libroj. (=Mi havas multajn librojn.)

 2. Числителните редни имена (ordaj numeraloj) се образуват от бройните: unua, dua, tria (първи, втори, трети); unue, due, trie (първо, второ, трето - при изброяване).

NIAJ LETEROJ

Marko skribis al mi belan leteron. Ĝi estas vera amletero. En la letero estis ankaŭ lia foto.

Kiam mi revenis el la lernejo, mi volis ĝin denove legi. Mi rapide eniris en mian ĉambron. Tie staris mia fratino Vera antaŭ mia tablo kaj legis mian leteron. En ŝia mano estis ankaŭ la foto.

Mi diris kolere:

- Kion vi faras tie? Ne legu leterojn de aliaj!

Mia fratino fariĝis ruĝa. La foto falis el ŝia mano sur la tablon kaj la letero ankaŭ. Ŝi diris:

- Pardonu... mi serĉis mian libron...

- Sed vi bone scias ke viaj libroj ne estas sur mia tablo. Ankaŭ ne en mia ĉambro! Redonu la leteron al mi.

Ŝi ricevis bonan lecionon: ŝi ne plu legos leterojn de aliaj.

Ankaŭ mi ricevis lecionon: mi devas bone fermi la pordon de mia ĉambro.

EKZERCOJ

A. TRADUKU KAJ RESPONDU! (ПРЕВЕДЕТЕ И ОТГОВОРЕТЕ)

 1. Кога ще те видя пак?
 2. Колко дълго учиш международния език?
 3. Къде е новата ми книга със снимките?
 4. Къде ще отидеш след обяда?
 5. Може ли да се затвори вратата на стаята, ако ни е студено?
 6. Колко дълго ще се сърдиш, ако вземат от тебе много пари?

B. KOMPLETIGU LA FRAZOJN! (ДОПЪЛНЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯТА)

 1. Ana kaj Marko iris ___ la strato.
 2. Ili venis __ kafejo, iris __ la tablo kaj vidis la patro_ sidi ___ la seĝo.
 3. Ana metis tri tukojn sur seĝ__.
 4. Ŝi metis poste la kukojn sur la tabl__.

C. TRADUKU! (ПРЕВЕДЕТЕ)

enfali; ellabori; scivola; trilingva; reiri; enmeti; dektaga; elpreni; malfermi; eldoni; eldonisto; interalie; interparoli; ĉeesti; revidi; reveni; internacia; piediri

Отговори