НОВИ ДУМИ (NOVAJ VORTOJ)

al1. към (iri al); 2. на (doni al)
amiобичам
ankaŭсъщо
ankoraŭоще
belaхубав, красив
bonaдобър
bonvoluМоля...; Бъди добър да...; Ако обичаш...
Dankon!Благодаря!
demandiпитам
diriказвам
doniдавам
facilaлесен
fariправя
fratoбрат
grandaголям
haviимам
hejmoдом
iriвървя, ходя, отивам
jenето
junaмлад
kafoкафе
keче
kiaкакъв
kunс (заедно с)
kuiriготвя
legiчета
monoпари
novaнов
nurсамо
okuloоко
paroliговоря
poviмога
priза, относно
rigardiгледам
Saluton!Здравей(те)!; Привет!
seако
sedно, обаче
ŝatiхаресвам, ценя, обичам
treмного (за качества)
trinkiпия
varmaтопъл
veniидвам
vidiвиждам
voliискам

GRAMATIKO

Спрежението на глаголите (konjugacio): в Есперанто е опростено. Измененията във формите не зависят от граматическото лице и число, а само от времето и наклонението на глагола:

инфинитив -i esti labori
сегашно време -as estas laboras
минало време -is estis laboris
бъдеще време -os estos laboros
условно наклонение -us estus laborus
повелително наклонение -u estu laboru

Инфинитив е основната форма, в която глаголите се записват в речниците. В текст инфинитив се използва след спомагателен глагол (mi povas legi=аз мога да чета). (виж и Урок 6)

Условното наклонение означава действие, което е възможно при определени условия. Най-често си превежда на български с "бих...", например: Mi venus.=Бих дошъл. (виж и Урок 9)

Повелителното наклонение изразява заповед, молба, пожелание. (виж и Урок 3,6)

Словообразуване (vortfarado): Голяма част от думите са интернационални: aparato, telefono, maŝino. Нови думи се образуват чрез:

 1. Изменение на окончанието: skribi=пиша, skribo=писане, skriba=писмен, skribe=писмено.
 2. Свързване на два или повече корени: skribmaŝino=пишеща машина; maŝinskribo=машинопис. В тези случаи основното значение на сложната дума се определя от последния корен, а първият или първите поясняват.
 3. Словообразувателни афикси: представки и наставки: bona/malbona (добър/лош), patro/patrino (баща/майка)

Склонение (deklinacio): Единственият формално маркиран падеж в Есперанто е винителният падеж (akuzativo), който се означава чрез окончанието -n: Mi havas novaN libroN. Vi havas bonajN amikojN.

В Есперанто във винителен падеж са всички преки допълнения, отговарящи на въпросите kiun, kion. Във винителен падеж стоят и различните обозначения за мярка, продължителност и т.н. Li laboris tri horojN=Той работи три часа; La libro kostas du levojN=Книгата струва два лева.

Във винителен падеж се поставят и думи и изрази, обозначаващи посоката и целта на движението: Li venis en la ĉambroN. Ŝi metis la libron sur la tabloN.

Винителният падеж не е необходим, когато самият предлог показва, че се касае за движение към някаква цел: al=към, ĝis=до, tra=през и др.

ke = че (съюз): Mi sciis, ke li ne venos=Аз знаех, че той няма да дойде; Ĉu vi diras, ke li legas?=Вие ли казвате, че той чете?

mal- = представка за обозначаване на противоположното на онова, което означава коренът на думата: bona/malbona (добър/лош); amiko/malamiko (приятел/неприятел, враг); ami/malami (обичам/мразя). Употребява се и самостоятелно: malo=противоположност; male=напротив; mala=противоположен.

ge- = представка за обозначаване на двата пола едновременно: gepatroj=родители; gefratoj=брат(-я) и сестра(-и); geamikoj=приятел(-и) и приятелка(-и).

Съотносителните думи (korelativoj) се делят на различни видове, напр. а) въпросителни: kiu, kio, kia, kie. Те могат да се използват и като относителни думи и тогава се превеждат: "който", "каквото", "какъвто", "където"; б) показателни: tiu=този, tio=това, tia=такъв, tie=там.

LA AMIKINO DE MARKO

Marko havas amikinon. Ŝia nomo estas Ana. Ŝi estas juna kaj bela. Ana kaj Marko estas geamikoj.

Ana venis al la hejmo de Marko.

- Bonvolu eniri, amikino.

- Saluton, Marko. Kion vi faras?

- Saluton. Mi legis, sed nun mi volas paroli kun vi.

- Ĉu vi havas bonan libron?

- Jes, mi havas. Mi ŝatas legi nur bonajn librojn. Ĉu vi volas trinki kafon?

- Jes. Ĉu viaj gepatroj kaj gefratoj estas en via hejmo?

- Ne. Jen la kafo, ĝi estas ankoraŭ varma. Mi nun kuiris ĝin.

- Dankon. Mi povas trinki ankaŭ malvarman kafon.

Marko rigardas la belajn okulojn de Ana. Mi vidas, ke li amas ŝin.

EKZERCOJ

A. TRADUKU KAJ RESPONDU! (ПРЕВЕДЕТЕ И ОТГОВОРЕТЕ)

 1. Каква беше старата ти къща?
 2. Кои книги прочете и хубави ли са те?
 3. Какво правиха Ана и Марко в малката стая на Марко?
 4. Обичаш ли да четеш книги за любов?
 5. Кой ще дойде с тебе в дома ти?
 6. Какви са очите на приятелката ти?

B. KOMPLETIGU LA FRAZOJN! (ДОПЪЛНЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯТА)

 1. Marko havas amik__ kaj amikin__. Ili estas __amikoj.
 2. Li kuiras kaf__ kaj ili trinkas ĝi_ en nia hejmo.
 3. Ili iras __ la hotelo.
 4. Ŝi vidas, __ Marko amas ŝi_.
 5. Ili havas facil___ lernolibroj_.

C. TRADUKU! (ПРЕВЕДЕТЕ)

eniri; enhavo; kunsido; kunlabori; kunveno; malfacila; maljuna; gepatroj; alveni; bonvena; geparolistoj; neesperantisto

Отговори